Valná hromada APG 2021

5.9.2021

Představenstvo Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. svolává valnou hromadu, která se uskuteční 5. října 2021 od 9:00 ve velkém sále Kongresového centra Floret v Průhonicích.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení (ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího VH, zapisovatele a skrutátorů)

2. Úvodní slovo výkonného ředitele

3. Úvodní slovo předsedy představenstva

4. Zpráva představenstva

5. Zpráva dozorčí rady

6. Zpráva vedoucích pracovních skupin

7. Předání plakety čestnému členovi

8. Schválení volebního řádu

9. Schválení účetní závěrky za rok 2020

10. Schválení změny stanov APG

11. Volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady

12. Diskuze

13. Vyhlášení výsledků voleb

14. Ukončení valné hromady

Po ukončení valné hromady následuje přestávka na oběd a poté od 14:00 proběhne odborná konference Geomatika 21.

Oficiální pozvánka na valnou hromadu je k dispozici zde.

zobrazit Všechny zprávy