O nás

Asociace podnikatelů v geomatice je nepolitické profesní uskupení podnikatelů působících v geomatice a pozemkových úpravách.

Geomatika je vědní a technická disciplína zabývající se sběrem, analýzou, zpracováním, správou a distribucí geografických dat.

Geomatika zahrnuje geodézii, inženýrskou geodézii, mapování, kartografii, fotogrammetrii, dálkový průzkum Země, tvorbu bází prostorových dat, geografických informačních systémů a informační modelování staveb (BIM).  

APG vznikla v roce 2018, svou činností navazuje na předchozí dlouholeté aktivity České komory zeměměřičů a sdružuje podnikatele, kterým není budoucnost geomatiky lhostejná. Naším posláním je o tento obor pečovat, nadále jej rozvíjet a prosadit mezi ostatními respektovanými obory.

Asociace je pro své členy spolehlivým partnerem, který aktivně hájí jejich zájmy na jednáních se zákonodárnými subjekty a dalšími institucemi ovlivňujícími hospodářský a ekonomický život v zemi.

Naše cíle

 • kultivace podnikatelského prostředí v geomatice
 • hájení a prosazování podnikatelských zájmů svých členů a vytváření pro to nezbytných předpokladů v rámci spolku i mimo něj
 • podílení se na tvorbě zákonů a dalších legislativních opatření, která ovlivňují činnosti a podnikání v geomatice, vytváření podmínek v oblasti hospodářské politiky státu na podporu soukromého podnikání v geomatice tak, aby bylo dosaženo úrovně obvyklé v zemích Evropské unie
 • zachování konkurenčního prostředí, sledování vývoje cen na trhu v geomatice, dohlížení na etiku hospodářské soutěže a sledování kvality prací
 • prosazování zásad Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace (GeoInfoStrategie);
 • vytvoření katalogu prací
 • propagace oboru geodézie, kartografie, geografických informačních systémů a fotogrammetrie
 • vytvoření systému celoživotního vzdělávání a spolupráce osob podnikajících v geomatice
 • spolupráce s vysokými školami a vědeckými institucemi činnými v oblasti geomatiky
 • spolupráce s příbuznými profesními organizacemi v České republice i na mezinárodní úrovni

Naše úspěchy

1. Prosadili jsme ověřování zeměměřických prací jako vybranou činnost ve výstavbě

 • Zformulovali jsme připomínky k návrhu nového stavebního zákona, z nichž vzešel pozměňovací návrh, pro který jsme získali souhlasné stanovisko ČÚZK.
 • Vyjednali jsme jeho podporu na MMR a MPO.
 • Zajistili jeho jednomyslné schválení v hospodářském výboru PS PČR i v Poslanecké sněmovně.

2. Zformulovali jsme připomínky k nové vyhlášce o dokumentaci staveb

 • Jako jedna z odborných institucí jsme dostali možnost připomínkovat a doplnit vyhlášku o dokumentaci staveb, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj

3. Uspořádali jsme konferenci Geomatika 2021

 • Při příležitosti konání valné hromady APG jsme uspořádali odbornou konferenci Geomatika 2021, kde vystoupila řada významných osobností, s nimiž APG spolupracuje.

4. Nepolevili jsme v úsilí získat stabilní zdroje pro pozemkové úpravy

 • Z aktivity APG byly zapracovány pozemkové úpravy do Národního plánu obnovy.
 • APG se stala připomínkovým místem k vyhlášce o pozemkových úpravách 13/2014 Sb. K této vyhlášce jsme vypracovali obsáhlý soubor připomínek.
 • V procesu předběžné tržní konzultace jsme prosadili některé požadavky zpracovatelů pozemkových úprav na změnu smlouvy o dílo a procesu výběrových řízení

5. Vytvořili jsme propagační video o pozemkových úpravách

 • Prostřednictvím videa jsme poukázali na problematiku pozemkových úprav a jejich dopadů na krajinu
 • Využili jsme této příležitosti k oslovení řady institucí, politiků, partnerů i veřejnosti

6. Spolupracovali jsme na věcném záměru zákona o NIPI

 • Podíleli jsme se na přípravě věcného záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace

7. Webináře APG zhlédlo více než 700 diváků

 • Uspořádali jsme online webináře zaměřené na problematiku digitální technická mapa a digitalizace stavebního řízení a BIM z pohledu geomatika.

8. Představenstvo schválilo znění definice geomatiky

 • Definice geomatiky je součástí obsáhlé prezentace, která velmi podrobně představuje obor, nejnovější trendy, výzvy, používané technologie a oblasti uplatnění a spolupráce, které geomatika nabízí.

9. Zaměřili jsme se na vzdělávání

 • Členové pracovní skupiny přednášeli studentům středních a vysokých škol.
 • Další 3 střední školy se staly našimi přidruženými členy.

10. Zformulovali jsme pozměňovací návrh k zákonu o zeměměřictví

 • Vypracovali jsme obsáhlý pozměňovací návrh k zákonu o zeměměřictví, jehož prostřednictvím se do zákona zavede zákonná komora zeměměřičů.
 • Na pozměňovacím návrhu se podíleli také experti ČÚZK a prošel připomínkami Oddělení vnitřní legislativy Ministerstva zemědělství.

11. Rozšířili jsme partnerskou spolupráci

 • Uzavřeli jsme memorandum o spolupráci s Asociaci soukromého zemědělství, Svazem měst a obcí, Českým svazem geodetů a kartografů a Středočeským krajem.
 • Stali jsme se členy Czech Smart City Cluster

Představenstvo

Ing. Martin Hrdlička – předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kocián, MBA – člen představenstva
Ing. Jiří Bradáč, MBA – člen představenstva
Ing. Jiří Habrovec – člen představenstva
Ing. Jan Plavec – člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Lubor Pekarský – předseda dozorčí rady
Evžen Hlavica – člen dozorčí rady
Ing. Zbyněk Kugler – člen dozorčí rady

Pracovní skupiny

V asociaci pracují odborné pracovní skupiny, které se zabývají obory, které dohromady tvoří geomatiku. Více informací o pracovních skupinách se dočtete zde.

Staňte se členem