Valná hromada APG 2023

18.8.2023

Představenstvo Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha – Staré Město, IČ613 85 751, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 1359 (dále jen „APG“), tímto svolává

na čtvrtek 21. září 2023 od 10:00 valnou hromadu APG 

která se bude konat v hotelu Panorama, Milevská 1695/7, Praha 4.

Pořad jednání valné hromady:

 

1.    Zahájení(ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího VH, zapisovatele a skrutátorů)

2.    Úvodní slovo výkonného ředitele

3.    Úvodní slovo předsedy představenstva

4.    Zpráva představenstva

5.    Zpráva dozorčí rady

6.    Předání plakety čestnému členovi

7.    Zpráva vedoucích pracovních skupin

8.    Schválení účetní závěrky za rok 2022

9.    Rozhodnutí o nové výši ročního členského příspěvku pro další období  

10.  Diskuze

11.  Ukončení valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu APG 2023 

Po ukončení valné hromady následuje přestávka na oběd a poté od 14:00 hod. proběhne odborná konference Geomatika 2023.

Ke svolané valné hromadě doplňuje představenstvo následující informace:

Právo hlasovat na valné hromadě náleží dle článku 5.3.2 platných stanov pouze těm kmenovým členům APG, kteří nejsou v době konání valné hromady v prodlení s úhradou členského příspěvku.

Účetní závěrka spolku za rok 2022 a návrh usnesení týkající se bodu 9 byly doručeny členům spolku spolu s pozvánkou e-mailem.

 

zobrazit Všechny zprávy