Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY: BUDOUCNOST NAŠÍ KRAJINY

5.5.2024

Ve středu 24. dubna 2024 pořádala Asociace podnikatelů v geomatice v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odborný seminář Pozemkové úpravy: Budoucnost naší krajiny. Seminář organizovaný pod záštitou zemědělského výboru PS PČR, Hospodářské komory ČR a České komory zeměměřičů byl zaměřen na problematiku pozemkových úprav v České republice, jejich význam pro udržitelné hospodaření s půdou a na legislativní a praktické aspekty jejich realizace.

Seminář zahájili Tomáš Dubský, místopředseda zemědělského výboru PS PČR a Ing. Martin Hrdlička, předseda představenstva Asociace podnikatelů v geomatice, který ve svém úvodním slově zdůraznil důležitost pozemkových úprav pro zajištění efektivního využívání zemědělské půdy, ochranu životního prostředí a jako starosta obce Tetín poukázal také na provázanost při zlepšování infrastruktury v obcích.

První blok odborných přednášek zahájila paní poslankyně Ing. Jana Krutáková, která hovořila o současných legislativních změnách a jejich dopadu na praxi pozemkových úprav. Zdůraznila potřebu jejich aktualizace, aby lépe odpovídaly současným požadavkům a výzvám. Poté vystoupil Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D., náměstek ministra zemědělství, který poukázal především na přínosy a důležitost oboru a konstatoval, že považuje za nezbytné dosáhnout vícezdrojového financování oboru a zajištění personální i finanční stabilizace oboru jak na straně Pozemkového úřadu, tak i na straně projektantů. Pro budoucnost oboru považuje za nezbytné také zvýšit atraktivitu oboru pro studenty vysokých škol. Ocenil všechny, kteří se tomuto oboru věnují a poděkoval za jejich práci a přínos pro obor.

Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.(náměstek člena vlády) z Ministerstva životního prostředí informoval, proč je nezbytné se zaměřit na kvalitu realizace pozemkových úprav, protože mají dopad nejen na zemědělství, ale také na životní prostředí, ekonomiku a kvalitu života obyvatel a doporučuje se zaměřit na osvětu směrem k laické i odborné veřejnosti. V závěru svého vystoupení představil model vícesložkového financování a dotační podpory MŽP.

Za Státní pozemkový úřad vystoupil ředitel Sekce krajinotvorby Mgr. Michal Gebhart, Ph.D., který představil současné osvětové aktivity úřadu, jejichž cílem je poukázat na nezbytnost tohoto nástroje pro zvýšení produkční schopnosti půdy, jako nástroj pro protipovodňová opatření, při ochraně biodiverzity, pro budování cest či zajištění přístupu k vodě. Považuje za přínosné, aby se do osvětových aktivit zapojila také odborná veřejnost, školy, samospráva a vědecké instituce.

Na závěr prvního bloku vystoupil rektor České zemědělské univerzity prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., který představil program Chytrá krajina pro pozemkové úpravy, systémový přístup k adaptaci na klimatickou změnu a seznámil přítomné s výsledky 5leté práce na pilotním projektu.

Druhou část zahájil Ing. Libor Vavrečka, předseda České komory zeměměřičů, který krátce informoval o aktuálním dění v nově vznikající zákonné komoře a zároveň informoval, že při ČKZ byla založena pracovní skupina pozemkové úpravy, jejíž členové garantují odbornou úroveň projektů. Dále informoval o vzniku sekce Odbornost, která se bude podílet na tvorbě a připomínkování příslušné legislativy. Dále zde vystoupil místopředseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jan Staněk, který deklaroval podporu pozemkovým úpravám ze strany soukromých zemědělců.

Bc. Jarmila Stawaritschová, starostka obce Čelechovice na Hané sdílela zkušenosti z realizace komplexní pozemkové úpravy v jejich lokalitě a ukázala, jak mohou pozemkové úpravy přispět k rozvoji obce a zlepšení kvality života jejích obyvatel. Posledním prezentujícím byl Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti GEOREAL (člen APG), který ve svém příspěvku představil propojení a přínosy projektu DTM pro obor pozemkových úprav.

Součástí semináře byla i krátká panelová diskuze, do které se aktivně zapojili přítomní odborníci i poslanci. Diskutovaly se otázky týkající se financování pozemkových úprav a ohledně propagace oboru směrem k obcím. Na závěr pak vystoupila Zuzana Skřivanová, která zdůraznila potřebnost kvalitní evidence krajinných prvků a nezbytnost jejich ochrany.

zobrazit Všechny zprávy