Oznámení ČÚZK pro ÚOZI (AZI)

19.6.2023

Český úřad zeměměřický a katastrální upozorňuje úředně oprávněné zeměměřické inženýry, kteří budou zapsaní v seznamu ÚOZI k 30. 6. 2023, že v souladu s bodem 9 přechodných ustanovení novely zeměměřického zákona (zákon č. 88/2023 Sb.) mohou podávat do 15. 7. 2023 návrhy na složení přípravného výboru České komory zeměměřičů.

ČÚZK uvítá, pokud návrh na složení přípravného výboru podáte na níže uvedeném formuláři, a to prostřednictvím:

  1. datové schránky ČÚZK: uuaaatg
  2. elektronické adresy podatelny: cuzk@cuzk.cz
  3. České pošty na adresu: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, Praha 8, nebo
  4. osobního podání na podatelně ČÚZK – Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, Praha 8, místnost č. 5 v úředních hodinách (po a st 8 - 17, út a čt 8 - 14, pá 8 - 12).

Na základě doručených návrhů předseda ČÚZK jmenuje desetičlenný přípravný výbor České komory zeměměřičů, který jedná jménem komory až do zvolení představenstva a současně vyvíjí činnosti směřující k ustavení orgánů uvedených v § 16l až 16p zeměměřického zákona.

Formulář - Návrh na složení přípravného výboru České komory zeměměřičů

(Návrh na složení přípravného výboru ČKZ ve formátu PDF)

(Návrh na složení přípravného výboru ČKZ ve formátu RTF)

ČÚZK dále informuje, že příjem žádostí o udělení úředního oprávnění byl již ukončen.
Zájemci o úřední oprávnění, resp. o udělení autorizace podle § 16f zeměměřického zákona, ve znění účinném od 1. 7. 2023, již musí vyčkat na zahájení udělování autorizace nově zřizovanou Českou komorou zeměměřičů.

Bližší informace podá personální odbor ČÚZK (Ing. Lucie Chromá),
e-mail: lucie.chroma@cuzk.cz;
tel.: 28404 1261.

Informace ke zkouškám ÚOZI a vzniku České komory zeměměřičů

Dne 8. 3. 2023 byla Senátem Parlamentu ČR schválena novela zeměměřického zákona, která mimo jiné ruší udělování úředních oprávnění pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (dále jen „ÚOZI“) a zřizuje Českou komoru zeměměřičů (dále také „Komora“). Bude-li novela schválena prezidentem republiky (což je vysoce pravděpodobné), pak ke dni 30. 6. 2023 přestane ČÚZK udělovat úřední oprávnění pro ÚOZI a nebude již tedy ani po tomto datu pořádat zkoušky odborné způsobilosti.ČÚZK předá nově vzniklé Komoře seznam stávajících ÚOZI ve stavu ke dni 30. 6. 2023. ÚOZI uvedení v tomto seznamu se pak ze zákona (viz bod 1 přechodných ustanovení novely zeměměřického zákona) budou považovat za tzv. autorizované zeměměřické inženýry s povinnostmi z toho plynoucími.Bližší podrobnosti k fungování Komory a podmínkách členství stávajících ÚOZI v ní budou řešit vnitřní stavovské předpisy Komory, které teprve budou orgány Komory přijaty po jejich ustavení (viz přechodná ustanovení novely zeměměřického zákona).Udělování autorizace (obdoba dosavadního udělování úředního oprávnění ČÚZK) bude od 1. 7. 2023 náležet Komoře. S ohledem na zákonné lhůty pro ustavení Komory, jejích orgánů a schválení vnitřních předpisů Komory je nutné počítat s tím, že udělování autorizace začne s velkou pravděpodobností až v průběhu roku 2024.

Informace pro UOZI k automatickému zřízení datové schránky pro ÚOZI (AZI) od 1. 1. 2024

V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, bude Digitální a informační agentura (dále jen „DIA“) po 1. 1. 2024 zřizovat autorizovaným zeměměřickým inženýrům (dále také „AZI“) datové schránky. POZOR, původně měly být datové schránky zřizovány již po 1. 7. 2023, ale zákonem č. 152/2023 Sb. došlo k posunu účinnosti zákona č. 284/2021 Sb. až na 1. 1. 2024, takže se zřízení datových schránek posunulo o půlrok.ČÚZK tak po 1. 1. 2024 v součinnosti s Českou komoru zeměměřičů předá DIA v souladu s výše uvedeným zákonem seznam ÚOZI (AZI) platný k 1. 7. 2023 a DIA na základě tohoto seznamu vytvoří ÚOZI, resp. nově již autorizovaným zeměměřickým inženýrům, datovou schránku podnikající fyzické osoby – autorizovaného zeměměřického inženýra (a to i v případě, že již jinou datovou schránku vlastní).DIA bude mít 90 dní na zřízení datové schránky a bezodkladně po jejím zřízení pak zašle výlučně do vlastních rukou adresáta přístupové údaje k datové schránce autorizovaného zeměměřického inženýra.Datové schránky pro autorizované zeměměřické inženýry tedy vznikají ze zákona, ČÚZK je nezřizuje, pouze dle zákona poskytuje data o autorizovaných zeměměřických inženýrech, na základě nichž dochází ke zřízení nebo zániku datové schránky. V budoucnu tato povinnost přejde z ČÚZK na Českou komoru zeměměřičů.

Zdroj a více informací: https://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Vzdelavani/UOZI-oznameni-o-zkouskach.aspx

zobrazit Všechny zprávy